Zalecamy:

Szkoląc się z najlepszymi dajesz sobie szansę sam być najlepszy!Zalecamy aby przed wyborem kursu carvingu sprawdzić kto będzie Was szkolił. Na jakich surowcach będziecie pracować! Zapobiegnie to sytuacjom kiedy po przybyciu na szkolenie okaże się że będzie uczył Was kucharz bez doświadczenia w carvingu lub surowcami na całe szkolenie będzie marchewka, buraki czy cebula.

Aby mieć realne wyobrażenie o kursie w którym będziecie uczetniczyć przejrzyjcie galerię zdjęć z przeprowadzonych kursów i programy kursów. Każda sznująca się Instytucja Szkoleniowa taka jak Carving-Art udostępnia takie zdjęcia!

Facebook:

 

Rekomendacja:

Rekomendacja Carving Team Poland

W trosce o wysoką jakość szkoleń w zakresie sztuki carvingu ogólnopolskie stowarzyszenie Carving Team Poland wprowadziło we wrześniu 2013 roku Rekomendację dla jednostek zamawiających usługi szkoleniowe.
Pobierz Rekomendację CTP

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę:

Szkolenia to bez wątpienia ta gałąź usług, która bez żadnych kompromisów powinna stać na najwyższym z możliwych poziomów. Jakość specjalistycznych usług edukacyjnych w Polsce to jednak pięta achillesowa całego systemu szkolnictwa zawodowego.

 

Czy mamy na to wpływ? Oczywiście tak!

 

Aby nie rozczarować się miernym poziomem szkolenia, być zadowolonym z efektów nauki i wydanych pieniędzy należy zapoznać się dokładnie z ofertą Instytucji Szkoleniowej. W ramach swoistego rekonesansu należy sprawdzić przede wszystkim czy firma szkoląca posiada jakiekolwiek certyfikaty i uprawnienia państwowe do prowadzenia szkoleń? Czy szkoli w oparciu o własnych instruktorów? Czy zleca bezpośrednią naukę innym wykonawcom? Czy jest utworzony program szkolenia? Na jakich surowcach i narzędziach pracuje się podczas kursu? Co kursanci otrzymują po kursie?

 

Najlepsza sytuacja dla kursantów ma miejsce wtedy, gdy bezpośrednim nauczycielem jest osoba zajmująca się carvingiem na co dzień, nie dorywczo, legitymująca się osiągnięciami na arenie ogólnopolskich czy międzynarodowych zawodów, a także doświadczona w dziedzinie prowadzenia szkoleń z zakresu carvingu.

 

Jeżeli szkolenie ma miejsce w szkołach o profilu gastronomicznym dodatkowym atutem będzie doświadczenie osoby prowadzącej kurs w branży gastronomicznej. Specyfika zawodu kucharza sprawia, że osoby doświadczone na stanowiskach kucharzy (czy Szefów Kuchni) szybciej "złapią wspólny język" z uczniami przygotowującymi się do tego zawodu.

 

Jeśli Kurs Carvingu dla uczniów czy to dla swoich pracowników organizujemy w oparciu o środki własne wybór firmy szkolącej (instruktorów) zależy tylko i wyłącznie od nas.

 

Inaczej sytuacja przedstawia się w momencie realizacji Kursu Carvingu w oparciu o postępowanie przetargowe czy zapytanie ofertowe.

 

Tutaj już w grę wchodzą konkretne zapisy prawne, których musimy przestrzegać. Mowa m.in. o ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) – stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.).

 

Ustawodawca dopuszcza tutaj pewną swobodę, jeżeli chodzi o możliwości wyboru wykonawcy szkolenia. W postępowaniu przetargowym (ewentualnie zapytaniu ofertowym) wybór wykonawcy następuję w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Tę z kolei przygotowuje jednostka zamawiająca danego szkolenie.

 

I tak kiedy osobom zamawiającym zupełnie nie zależy na jakiejkolwiek jakości szkolenia w zapisach SIWZ pojawiają się wyłącznie wymagane przez ustawę zapisy o obowiązkowych oświadczeniach oferentów w zakresie spełniania wymogów, nie podleganiu wykluczeniom itp. Kryterium wyboru oferenta najczęściej jest wówczas cena.

W takich sytuacjach starać się o organizację takiego szkolenia może praktycznie każdy podmiot gospodarczy! Czy jest tu ujęta w jakimkolwiek miejscu jakość szkolenia? Otóż nie! Prowadzi to do sytuacji w której kurs carvingu jest prowadzony wyłącznie na tanich surowcach jak marchew, cebula czy burak. Próżno szukać tutaj arbuzów czy melonów, które są kwintesencją szkolenia carvingowego.

 

Wg informatora przetargowego zapisy ustawy PZP dają jednak możliwość zamawiającemu kształtowanie zapisów SIWZ w taki sposób, aby szkolenie stało na jak najwyższym poziomie i nie było wyborem celowanym wyłącznie w najniższą cenę!

Coraz częściej jednak zamawiający dostrzegają i co ważniejsze stosują pozacenowe kryteria wyboru ofert (zgodnie z zapisami ust. 2 art. 91 PZP, gdzie ustawodawca podaje przykładowe kryteria możliwe do zastosowania, takie jak: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, oddziaływania na środowisko, serwis czy termin wykonania zamówienia).

 

W trosce o wysoką jakość szkoleń z zakresu sztuki carvingu i tworzenia dekoracji z owoców i warzyw pojawiły się ostatnio specyfikacje, które oprócz ceny warunkowały wybór wykonawcy na podstawie doświadczenia, jakości czy osiągnięć instruktorów oraz warunkowały udział w postępowaniu na podstawie takich wymagań jak wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych czy posiadanie wiedzy i doświadczenia poparte określoną ilością zrealizowanych szkoleń.

 

Poniżej przytaczam kryteria wyboru ofert zastosowane zgodnie z zapisami uPZP, które znalazły się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11, ust.8 ustawy PZP: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów obsługi gastronomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zawierciańskiego w 2013 roku.

 

Zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu carvingu na poziomie podstawowym dla maksymalnej liczby 19 uczniów

 

Kryterium wyboru ofert:

Cena - 60%

Jakość - 40%

 

Sposób obliczania punktacji w kryterium jakość:

Dokonując oceny oferty w kryterium jakość zamawiający będzie brał pod uwagę następujące elementy, przyznając wykonawcy poniższą liczbę punktów:

 

Posiadanie tytułu Mistrza Carvingu przez osobę prowadzącą szkolenie - 10 pkt., brak dołączonego do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu Mistrza - 0 pkt.

Posiadanie przez wykonawcę lub prowadzącego szkolenie autorskiej lub współautorskiej publikacji w zakresie carvingu - 10 pkt., brak dołączonego do oferty dokumentu potwierdzającego wydanie autorskiej lub współautorskiej publikacji - 0 pkt.

Udział w co najmniej dwóch konkursach krajowych potwierdzonych certyfikatem lub dyplomem 10 pkt. (po 5 pkt. za każdy potwierdzony udział w konkursie), brak dołączonych do oferty dokumentów - 0 pkt.

Udział w co najmniej dwóch konkursach międzynarodowych potwierdzonych certyfikatem lub dyplomem 10 pkt. (po 5 pkt. za każdy potwierdzony udział w konkursie), brak dołączonych do oferty dokumentów - 0 pkt.

Maksymalnie w Kryterium Jakość Wykonawca może uzyskać 40 pkt.

 

 

 

Poniżej przytaczam kryteria wyboru ofert zastosowane zgodnie z zapisami uPZP, które znalazły się w zapytaniu ofertowym dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego: Przeprowadzenie zewnętrznego certyfikowanego szkolenia z zakresu carvingu dla uczniów szkół z Powiatu Kamieńskiego w grudniu 2013 roku.

 

Zadanie 3. Przeprowadzenie zewnętrznego certyfikowanego szkolenia z zakresu carvingu na poziomie podstawowym dla maksymalnej liczby 20 uczniów

 

Zadanie 4. Przeprowadzenie zewnętrznego certyfikowanego szkolenia z zakresu carvingu na poziomie średnio zaawansowanym dla maksymalnej liczby 20 uczniów

 

Kryterium wyboru ofert:

Cena: 60%

Jakość: 40%

 

Sposób obliczania punktacji w kryterium jakość:

Posiadanie tytułu Mistrza Carvingu przez osobę prowadzącą szkolenie - 10 pkt., brak dołączonego do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu Mistrza - 0 pkt.

Posiadanie tytułu ViceMistrza Carvingu przez osobę prowadzącą szkolenie - 5 pkt, brak dołączonego do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu ViceMistrza - 0 pkt.

Posiadanie przez prowadzącego wyższego wykształcenia pedagogicznego lub uprawnień pedagogicznych - 5 pkt. (brak dołączenia do oferty dokumentu / dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji - 0 pkt.)

Udział w co najmniej dwóch konkursach krajowych potwierdzonych certyfikatem lub dyplomem - 10 pkt (po 5 pkt. za każdy potiwerdzony dokumentem udział w konkursie) ( brak załączonych do oferty dokumentów - 0 pkt.)

Udział w co najmniej dwóch konkursach międzynarodowych potwierdzonych certyfikatem lub dyplomem - 10 pkt (po 5 pkt. za każdy potwierdzony dokumentem udział w konkursie) ( brak załączonych do oferty dokumentów - 0 pkt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

zadzwoŃ do nas: +48 509 983 903